Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
  • -
  • nl
  • -
  • en
Call us

Privacybeleid

Herstel & Verslaving neemt uw privacy erg serieus. We willen uw persoonlijke gegevens ten allen tijde beschermen. Hieronder vindt u alle voorwaarden met betrekking tot het gebruik van gegevens en hoe wij met uw gegevens omgaan. Juridische documenten zijn niet altijd gemakkelijk te lezen, ook al doen we er alles aan om alles duidelijk te maken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via herve@ugent.be.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer u deze rechtstreeks aan ons verstrekt en door het gebruik van onze site. Deze informatie kan bevatten:

Informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van onze site (zoals uw naam of contactgegevens)
Informatie die u ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een enquête of onderzoek.
Informatie die automatisch wordt verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare technieken, zoals pagina's die u hebt gezien.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE DEZE INFORMATIE?

Afhankelijk van hoe u onze site gebruikt, uw interacties met ons en de rechten die u ons geeft voor het doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, waaronder:

Om berichten naar onze vakgroep te beheren en erop te reageren.
Om inhoud weer te geven waarvan wij denken dat u deze het meest interessant zult vinden.
Om u berichten te sturen en u gerichte online advertenties te laten zien.
Om veiligheidsredenen, om fraude te onderzoeken en, indien nodig, om onszelf en derden te beschermen.
Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

VERTROUWELIJKHEID

In overeenstemming met de Belgische wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (die vanaf 25 mei 2018 in voege is) en de Belgische wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en kan u toegang krijgen tot de over u verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. Uw toestemming om deel te nemen aan een studie betekent dat we gegevens van u verwerken voor het doel van de studie. Deze verwerking van gegevens is wettelijk voorzien op basis van artikel 6, paragraaf 1a van artikel 9, paragraaf 2 (j) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle informatie die tijdens deze studie verzameld wordt zal geanonimiseerd worden. Dat betekent dat er totaal geen terugkoppeling meer mogelijk is naar uw persoon. Enkel wanneer u ervoor kiest om uw contactgegevens door te geven in functie van verder onderzoek, zullen er persoonlijke gegevens bewaard worden en zal de anonimiteit verbroken worden tegenover de hoofdonderzoeker en/of zijn aangestelde vervanger. In dat geval zullen uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) apart bewaard worden van uw antwoorden op de vragenlijst en zal de link tussen beiden verbroken worden. De antwoorden op de vragen zullen enkel nadat ze gescheiden zijn van uw contactgegevens gebruikt worden voor analyse, documentatie, rapporten of publicaties (in medische of wetenschappelijke tijdschriften of congressen) over de studie. Vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt dus steeds gegarandeerd. Zowel persoonsgegevens als uw antwoorden op de vragen zullen verwerkt en bewaard worden gedurende minstens 20 jaar. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de instelling van de hoofdonderzoeker van de studie, Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen (UGent). Zijn onderzoeksteam zal toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. In het kader van de gegevensbescherming zullen de gegevens verwerkt worden door personen behorend tot het onderzoeksteam, die aangeduid en onder de verantwoordelijkheid zijn van de hoofdonderzoeker, inclusief interne medewerkers met een niet-gezondheidszorgberoep. Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de bevoegde overheden, allen gebonden door het beroepsgeheim, hebben rechtstreeks toegang tot uw gegevens om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen, stemt u in met deze toegang.

De Data Protection Officer kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van uw persoonsgegevens. Contactgegevens: Hanne Elsen, privacy@ugent.be.

Wil u meer details over het privacybeleid van Universiteit Gent? Bezoek dan zeker de volgende webpagina:
Privacybeleid UGent

De Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 
GEGEVENSOPSLAG EN ONDERHOUD

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we deze nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. We kunnen correspondentie met u bewaren zo lang als nodig is om ons tegen juridische claims te beschermen. Als we uw gegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze verwijderen.


VEILIGHEID

De Herstel & Verslaving-website (www.herstel-verslaving.be) zorgt ervoor dat de gegevens versleuteld worden bij het verlaten van de site. Dit proces omvat het omzetten van informatie of gegevens in code om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Versleutelingsmethoden zoals SSL worden gebruikt om klantinformatie onderweg van en naar deze site te beschermen via een beveiligd communicatiekanaal.
Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie altijd op onze site wordt beschermd, kunnen we de veiligheid en integriteit van de informatie die naar onze site wordt verzonden niet garanderen.

 
COOKIES

Onze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om specifieke functies op de site te bieden, de prestaties ervan te begrijpen en te meten en gerichte advertenties te leveren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

 
UW RECHTEN

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, overdraagbaarheid, correctie en het verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden, inclusief het verzenden van marketingcommunicatie.
We zullen voldoen aan alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er echter rekening mee dat er een aantal beperkingen aan deze rechten zijn en dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we mogelijk niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. U hebt ook het recht om contact op te nemen met uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming.

 
CONTACTEER ONS OVER UW PERSOONSGEGEVENS

Als u toegang wilt tot de bij ons geregistreerde informatie, neem dan contact op met: herve@ugent.be. Neem ook contact met ons op als u onjuiste informatie heeft of andere bezwaren. U heeft de mogelijkheid om te weten welke gegevens over u zijn geregistreerd en u kunt bezwaar maken tegen een registratie op grond van de Wet Persoonsgegevens. Als webbezoeker heeft u recht op toegang tot uw verzamelde gegevenscategorieën (artikelen 15, 16 en 17) en kunt u bezwaar maken tegen de registratie in overeenstemming met de relevante regels van de EU-verordening Algemene gegevensbescherming (AVG). We zullen alle persoonlijke gegevens die we bewaren bijwerken, wijzigen of verwijderen na een relevant onderzoek, onder voorbehoud van enige overtreding van enige wet.
We kunnen aanvragen weigeren die herhaaldelijk worden ingediend zonder duidelijke reden, buitensporige technische tussenkomst vereisen (bijv. Ontwikkeling van een nieuw systeem of substantiële wijziging van bestaande processen), persoonlijke gegevens van anderen beïnvloeden of verzoeken die uiterst onpraktisch zijn (bijv. Informatie uit back-upsystemen) .

 
BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonlijke gegevens worden definitief verwijderd of anoniem gemaakt wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld, wordt beëindigd.
Door de snelle ontwikkeling van internet kunnen wijzigingen in onze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. We behouden ons daarom het recht voor om dit privacybeleid bij te werken en aan te passen. Als we dat doen, zullen we natuurlijk de datum van "laatst bijgewerkt" onderaan de pagina updaten. In het geval van belangrijke wijzigingen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen in de vorm van een zichtbare melding op onze websites.
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de verwerking van informatie en gegevens over u. De klacht wordt voorgelegd aan de gegevensinspectie.

 
NEEM CONTACT OP

Mochten er punten zijn - zoals hierboven vermeld - die verduidelijking behoeven of als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op via herve@ugent.be.


Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022.

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten