Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
  • -
  • nl
  • -
  • en
Call us

Onze teamleden

Onze teamleden

Wouter Vanderplasschen
Wouter Vanderplasschen is klinisch orthopedagoog en doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Hij is professor orthopedagogiek en vakgroepvoorzitter aan de Universiteit Gent (UGent). Reeds 25 jaar doet hij onderzoek naar verslaving en herstel en hoe verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning hierbij kunnen helpen. Hij schreef hierover een aantal boeken en tientallen wetenschappelijke artikels en is tevens promotor van verschillende doctoraatsonderzoeken. Professor Vanderplasschen was recent betrokken bij een grootschalig Europees project over ‘wegen naar herstel van verslaving aan illegale drugs’ (REC-PATH). Hij is internationaal vooral bekend omwille van zijn expertise op vlak van verslaving, herstel, kwaliteit van leven, case management en therapeutische gemeenschappen.
Nellie Bencherif
Nellie studeerde begin 2022 af als master Pedagogische Wetenschappen (afstudeerrichting Klinische orthopedagogiek en Disability studies) aan de Universiteit Gent. Ze startte onmiddellijk daarna als onderwijsassistent bij de vakgroep Orthopedagogiek, waar ze een doctoraat zal schrijven binnen het thema 'Verslaving en herstel'. Nellie haar interesse in verslaving en herstel startte redelijk vroeg tijdens haar studieloopbaan. In 2016 liep ze voor het eerst stage in een therapeutische gemeenschap. Ze bleef nadien meerdere jaren actief in deze organisatie als stagiaire en jobstudent. Nellie beëindigde de masteropleiding met de thesis: "Waar val ik op terug?" Het perspectief op herstelkapitaal van personen in herstel van een verslaving na een langdurige residentiële behandeling.
Florian De Meyer
Florian De Meyer behaalde in 2019 zijn masterdiploma Wijsbegeerte, en in 2021 zijn masterdiploma Pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies, beiden aan de UGent. Tijdens zijn vooropleiding Wijsbegeerte ontwikkelde hij interesse in de manier waarop we spreken over en vervolgens omgaan met wat ‘anders’ is. De vervolgopleiding Orthopedagogiek was hierna voor Florian een logische stap. Hij beëindigde deze opleiding met een masterproef getiteld ‘De betekenis van herstel voor personen met een ernstige psychiatrische aandoening: een systematische review van kwalitatieve studies vanuit een eerste persoonsperspectief’. In het najaar van 2021 startte hij een onderzoek over herstel van verslaving bij personen die geen beroep doen op hulpverlening.
Sarah Vandewalle

Sarah behaalde in 2019 een bachelordiploma vroedkunde aan Vives Kortrijk, en studeerde in 2023 af als master Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies. Haar interesse in ouderschap en verslaving ontwikkelde zich reeds tijdens een van haar eerste stages in de opleiding vroedkunde. Tijdens stage-en werkervaringen in de Bijzondere Jeugdzorg werd deze interesse nog verder aangewakkerd. 
Sarah beëindigde haar masteropleiding met de thesis: "Impact van khatgebruik op de zwangerschap, pasgeborene en vroegkinderlijke ontwikkeling - een systematische review". Begin 2024 startte ze een doctoraat waarin wordt onderzocht of én hoe de perinatale periode kansen voor verandering en herstel kan bieden voor (aanstaande) moeders die worstelen met middelengebruik.

Moses Mukasa

Moses Mukasa is een Ph.D.-student aan de Universiteit Gent - vakgroep Orthopedagogiek, in samenwerking met de School of Psychology van de Makerere University in Oeganda. Zijn onderzoek heeft als titel 'Suicidal Ideation and Suicidal Behaviour: Their Risk Factors, Explanatory Models, and Coping Strategies Among Refugees in Humanitarian Settings in Northern Uganda.'' Hij heeft een masterdiploma in Public health - Health promotion (MPH) behaald aan de Bugema Adventist University in Oeganda en heeft uitgebreide professionele trainingen gevolgd op het gebied van Geestelijke Gezondheid en Psychosociale Ondersteuning in humanitaire omgevingen aan de Queen Margaret University (QMU) in Edinburgh, Fordham University in New York en bij de WHO.
Gedurende zijn loopbaan heeft Mukasa actief deelgenomen aan onderzoek, coördinatie en implementatie van initiatieven voor Geestelijke Gezondheid en Psychosociale Ondersteuning in zowel humanitaire als ontwikkelingscontexten in Oost-, Centraal- en Zuid-Afrika. Hij is ook betrokken bij soortgelijke projecten in verschillende Europese landen, waaronder Zwitserland, Denemarken en Nederland.

Clara De Ruysscher
Clara De Ruysscher is orthopedagoge en als postdoctoraal onderzoeker actief binnen de onderzoeksgroep rond herstel en verslaving. Haar expertise situeert zich op het kruispunt van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Een groot deel van haar onderzoek focust op personen met complexe psychische ondersteuningsnoden, nl. het samen voorkomen van een ernstige psychiatrische problematiek (bv. psychose) en een verslavingsproblematiek. Tijdens haar doctoraatsonderzoek ontrafelde ze wat het betekent voor personen met complexe psychische ondersteuningsnoden om in herstel te zijn en hoe hun hersteltrajecten beter ondersteund kunnen worden door hulpverlening. Door het gebruiken van actiegerichte, etnografische en co-creatieve onderzoeksmethoden, verkreeg ze een uniek insider-perspectief in de leefwereld van personen met complexe psychische ondersteuningsnoden. In haar huidig onderzoekswerk gaat Clara met deze thema’s op een meer verdiepende manier aan de slag.
Claire Biribawa

Claire Biribawa is epidemiologe die in haar werk focust op het begrijpen van de verspreiding en determinanten van middelengebruik. Ze heeft hierbij vooral interesse in lage-inkomenslanden, voornamelijk Oeganda, waar informatie over dit onderwerp schaars is. Met een Masterdiploma in Public Health van de Makerere Universiteit onthulde haar onderzoek dat gericht was op het voorafgaand gebruik van middelen bij verkeersgewonden, de complexiteit van door middelen gerelateerde kwesties en verkeersongevallen. Op dit moment volgt ze een gezamenlijk promotietraject in Public Health (Makerere Universiteit) en Orthopedagogiek (Universiteit Gent). Claire's onderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van behandelingsdiensten voor middelengebruiksaandoeningen in Oeganda. Haar werk richt zich op het meten en monitoren van door patiënten gerapporteerde resultaten en ervaringen om behandelingstrategieën en gezondheidsbeleid positief te beïnvloeden. Claire speelde ook een cruciale rol bij het opzetten van een surveillancesysteem voor middelengebruik in Kampala, Oeganda, wat een essentieel kader biedt voor het monitoren en reageren op veranderende patronen van gebruik.

Deborah Louise Sinclair
Mijn interesse in herstel en verslaving begon in 2010 al, toen ik gedurende zes maanden stage liep in een ambulant behandelingscentrum. In 2013 behaalde ik mijn Masters of Arts in Onderzoekspsychologie aan de Universiteit van West-Kaapland in Zuid-Afrika, met een masterproef genaamd ‘Referring agents’ perceptions of access barriers to inpatient substance abuse treatment centres in the Western Cape’. Van 2014 tot 2015 volgde ik een postgraduaat in 'Verslavingszorg' aan de Stellenbosch Universiteit, waar mijn interesse in het concept 'substitutieverslaving' groeide. In 2017 begon ik met mijn doctoraatsonderzoek in de psychologie (University of the Western Cape) en pedagogische wetenschappen (Universiteit Gent) met een dissertatie genaamd 'Recovery and substitute addictions in the Western Cape, South Africa: A multi-perspective approach’. 
Mijn doctoraatsonderzoek heeft het mogelijk gemaakt om mijn focus te verbreden richting gedragsverslavingen, om verschillende wegen naar herstel te verkennen, en, om inzicht in herstel te verkrijgen vanuit de perspectieven van gebruikers van hulpverlening, dienstverleners en leden van herstelgroepen. 
Aline Pouille
Aline Pouille behaalde in 2017 haar masterdiploma Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, aan de UGent. Tijdens haar studies en eigen levenstraject ontwikkelde ze interesse in herstel van psychische problemen en verslaving.  Deze interesse vertaalde zich in haar masterproef getiteld ‘Krachtige kwetsbare verhalen: narratieven van mensen met een psychische kwetsbaarheid en de betekenis van een creatief atelier in hun persoonlijk herstelproces’. Na haar buitenlandse stage, die de interesse in migratie en etnische minderheden opwekte, startte ze een doctoraat dat herstel van verslaving vanuit de geleefde ervaringen van personen met een migratieachtergrond onderzoekt. Daarnaast blijft Aline zich verdiepen in het thema door zich bij te scholen (oa. via een opleiding herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg) en met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan.
Sara Rowaert
Sara Rowaert is klinisch orthopedagoog, systeemtherapeut i.o. en doctor in de pedagogische wetenschappen. Sinds 2019 werkt ze als doctor-assistent op de Vakgroep Orthopedagogiek. Ze doet onderzoek naar ervaringen en beleving van familieleden en het ruimer sociaal netwerk van personen in de (forensisch) geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg. Concreet gaat ze therapeutisch aan de slag met familieleden in Familieondersteunende Groepen binnen de (forensische) geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast richt ze zich binnen haar onderzoek op (jonge) mantelzorg en zorg aan ouderen (65+) in verschillende contexten. In haar onderzoek staan volgende thema’s centraal: familietherapeutisch werken, familiereflex, relationeel herstel, familieherstel, mantelzorg, … Om haar onderzoek vorm te geven werkt ze onder andere samen met collega’s uit de (forensische) geestelijke gezondheidszorg en familieorganisaties. Sara is op de vakgroep Orthopedagogiek als verantwoordelijk lesgever betrokken bij verschillende vakken en begeleid masterproeven rond bovenstaande onderzoeksthema’s.
Stijn Vandevelde
Stijn Vandevelde is klinisch orthopedagoog en doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Sinds 2013 is hij als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek en onderzoeksinteresses richten zich onder meer op de forensische orthopedagogiek en de ondersteuning van personen en hun context in maatschappelijk kwetsbare situaties, waaronder kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en volwassenen met verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Verslaving en herstel zijn hierbij vaak prominente thema’s. Stijn Vandevelde, is, sinds verschillende jaren en in samenwerking met collega’s uit het werkveld, betrokken bij onderzoek en vorming rond (de toepassing van) het Good Lives Model, een internationaal erkend sterktegericht model voor herstel en rehabilitatie bij personen die feiten hebben gepleegd.
Amine Zerrouk
Amine Zerrouk behaalde in 2019 zijn masterdiploma in de psychologie, afstudeerrichting klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de KU Leuven. Een jaar later behaalde hij een tweede masterdiploma in de psychologie, afstudeerrichting theorie en onderzoek, ook aan de KU Leuven. Al van bij de start van zijn studies raakte Amine geboeid door herstel bij psychopathologie. Tijdens zijn stage kwam hij in aanraking met het thema ‘verslaving’ en ontwikkelde hij een interesse in de manier waarop verschillende hulpbronnen een positieve invloed kunnen hebben op het hersteltraject van personen met een verslaving. Sinds oktober 2021 werkt hij aan het OMER-BE (Outcome Measurement and Evaluation as a Routine practice in alcohol and other drug services in Belgium) onderzoeksproject als onderdeel van zijn doctoraat.

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten