Onderzoeksgroep Herstel & Verslaving – Vakgroep Orthopedagogiek // Universiteit Gent
Call us

Onze teamleden

Onze teamleden

Wouter Vanderplasschen
Wouter Vanderplasschen is klinisch orthopedagoog en doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Hij is professor orthopedagogiek en vakgroepvoorzitter aan de Universiteit Gent (UGent). Reeds 25 jaar doet hij onderzoek naar verslaving en herstel en hoe verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning hierbij kunnen helpen. Hij schreef hierover een aantal boeken en tientallen wetenschappelijke artikels en is tevens promotor van verschillende doctoraatsonderzoeken. Professor Vanderplasschen was recent betrokken bij een grootschalig Europees project over ‘wegen naar herstel van verslaving aan illegale drugs’ (REC-PATH). Hij is internationaal vooral bekend omwille van zijn expertise op vlak van verslaving, herstel, kwaliteit van leven, case management en therapeutische gemeenschappen.
Nellie Bencherif
Nellie studeerde begin 2022 af als master Pedagogische Wetenschappen (afstudeerrichting Klinische orthopedagogiek en Disability studies) aan de Universiteit Gent. Ze startte onmiddellijk daarna als onderwijsassistent bij de vakgroep Orthopedagogiek, waar ze een doctoraat zal schrijven binnen het thema 'Verslaving en herstel'. Nellie haar interesse in verslaving en herstel startte redelijk vroeg tijdens haar studieloopbaan. In 2016 liep ze voor het eerst stage in een therapeutische gemeenschap. Ze bleef nadien meerdere jaren actief in deze organisatie als stagiaire en jobstudent. Nellie beëindigde de masteropleiding met de thesis: "Waar val ik op terug?" Het perspectief op herstelkapitaal van personen in herstel van een verslaving na een langdurige residentiële behandeling.
Florian De Meyer
Florian De Meyer behaalde in 2019 zijn masterdiploma Wijsbegeerte, en in 2021 zijn masterdiploma Pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies, beiden aan de UGent. Tijdens zijn vooropleiding Wijsbegeerte ontwikkelde hij interesse in de manier waarop we spreken over en vervolgens omgaan met wat ‘anders’ is. De vervolgopleiding Orthopedagogiek was hierna voor Florian een logische stap. Hij beëindigde deze opleiding met een masterproef getiteld ‘De betekenis van herstel voor personen met een ernstige psychiatrische aandoening: een systematische review van kwalitatieve studies vanuit een eerste persoonsperspectief’. In het najaar van 2021 startte hij een onderzoek over herstel van verslaving bij personen die geen beroep doen op hulpverlening.
Clara De Ruysscher
Clara De Ruysscher is orthopedagoge en als postdoctoraal onderzoeker actief binnen de onderzoeksgroep rond herstel en verslaving. Haar expertise situeert zich op het kruispunt van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Een groot deel van haar onderzoek focust op personen met complexe psychische ondersteuningsnoden, nl. het samen voorkomen van een ernstige psychiatrische problematiek (bv. psychose) en een verslavingsproblematiek. Tijdens haar doctoraatsonderzoek ontrafelde ze wat het betekent voor personen met complexe psychische ondersteuningsnoden om in herstel te zijn en hoe hun hersteltrajecten beter ondersteund kunnen worden door hulpverlening. Door het gebruiken van actiegerichte, etnografische en co-creatieve onderzoeksmethoden, verkreeg ze een uniek insider-perspectief in de leefwereld van personen met complexe psychische ondersteuningsnoden. In haar huidig onderzoekswerk gaat Clara met deze thema’s op een meer verdiepende manier aan de slag.
Dijana Jerkovic
Dijana Jerkovic obtained her Master in Social Pedagogy (2005) and a Doctorate in Prevention Science & Disability Study (2015) at the University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Croatia. Her doctoral thesis was entitled: Self-determination of students in student dormitories and frequency of alcohol and cannabinoids consumption. Dijana holds the European Certificate of Integrative Psychotherapy (2010) and the European Certificate of Psychotherapy (2014). Along with her research and professional interests in addiction prevention and recovery, she has been working on quality standards in drug demand reduction since 2010, first at the Croatian National Focal Point for the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, and since April 2021, as a postdoctoral scientific researcher at Ghent University. She is the coordinator of the FENIQS-EU project (Further ENhancing the Implementation of Quality Standards in drug demand reduction across Europe.
Deborah Louise Sinclair
I first became interested in substance use disorders and recovery as a career focus in 2010, when placed at an outpatient substance use treatment facility during a six-month counselling internship. In 2013, I obtained my Master of Arts Research Psychology degree from the University of the Western Cape in South Africa, with a thesis entitled ‘Referring agents’ perceptions of access barriers to inpatient substance abuse treatment centres in the Western Cape’. From 2014 to 2015, I undertook a Postgraduate Diploma in Addictions Care at Stellenbosch University, which led me to the concept of substitute (cross) addictions. In 2017, I commenced my (joint) PhD degree in Psychology (University of the Western Cape) and Educational Sciences (Ghent University) with a dissertation entitled ‘Recovery and substitute addictions in the Western Cape, South Africa: A multi-perspective approach’. My doctoral work has enabled me to broaden my focus to include behavioural addictions; explore different pathways to recovery, and, gain insight into recovery from the perspective of service users, service providers and members of recovery support groups.
Florien Meulewaeter
Florien Meulewaeter studeerde in 2016 af als master in de Orthopedagogiek (Universiteit Gent) en werkt sinds 2017 als onderwijsassistent aan de vakgroep Orthopedagogiek, waar ze een doctoraatsonderzoek uitvoert dat ingaat op de ondersteuningsnoden en ervaringen van ouders met een verslavingsproblematiek en de (volwassen) kinderen van ouders met een verslavingsproblematiek. De onderzoeksinteressen van Florien situeren zich op het gebied van verslaving en herstel bij individuen en hun omgeving (kinderen in het bijzonder), prenataal alcohol- en druggebruik, verontrustende opvoedingssituaties, en trauma-responsieve zorg. Het samenbrengen van ervaringskennis vanuit verschillende perspectieven (kind-ouder en ruimer (in)formele netwerk) staat voorop om preventie en ondersteuning te optimaliseren en beleid te informeren.
Aline Pouille
Aline Pouille behaalde in 2017 haar masterdiploma Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, aan de UGent. Tijdens haar studies en eigen levenstraject ontwikkelde ze interesse in herstel van psychische problemen en verslaving.  Deze interesse vertaalde zich in haar masterproef getiteld ‘Krachtige kwetsbare verhalen: narratieven van mensen met een psychische kwetsbaarheid en de betekenis van een creatief atelier in hun persoonlijk herstelproces’. Na haar buitenlandse stage, die de interesse in migratie en etnische minderheden opwekte, startte ze een doctoraat dat herstel van verslaving vanuit de geleefde ervaringen van personen met een migratieachtergrond onderzoekt. Daarnaast blijft Aline zich verdiepen in het thema door zich bij te scholen (oa. via een opleiding herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg) en met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan.
Sara Rowaert
Sara Rowaert is klinisch orthopedagoog, systeemtherapeut i.o. en doctor in de pedagogische wetenschappen. Sinds 2019 werkt ze als doctor-assistent op de Vakgroep Orthopedagogiek. Ze doet onderzoek naar ervaringen en beleving van familieleden en het ruimer sociaal netwerk van personen in de (forensisch) geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg. Concreet gaat ze therapeutisch aan de slag met familieleden in Familieondersteunende Groepen binnen de (forensische) geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast richt ze zich binnen haar onderzoek op (jonge) mantelzorg en zorg aan ouderen (65+) in verschillende contexten. In haar onderzoek staan volgende thema’s centraal: familietherapeutisch werken, familiereflex, relationeel herstel, familieherstel, mantelzorg, … Om haar onderzoek vorm te geven werkt ze onder andere samen met collega’s uit de (forensische) geestelijke gezondheidszorg en familieorganisaties. Sara is op de vakgroep Orthopedagogiek als verantwoordelijk lesgever betrokken bij verschillende vakken en begeleid masterproeven rond bovenstaande onderzoeksthema’s.
Stijn Vandevelde
Stijn Vandevelde is klinisch orthopedagoog en doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Sinds 2013 is hij als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek en onderzoeksinteresses richten zich onder meer op de forensische orthopedagogiek en de ondersteuning van personen en hun context in maatschappelijk kwetsbare situaties, waaronder kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en volwassenen met verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. Verslaving en herstel zijn hierbij vaak prominente thema’s. Stijn Vandevelde, is, sinds verschillende jaren en in samenwerking met collega’s uit het werkveld, betrokken bij onderzoek en vorming rond (de toepassing van) het Good Lives Model, een internationaal erkend sterktegericht model voor herstel en rehabilitatie bij personen die feiten hebben gepleegd.
Amine Zerrouk
Amine Zerrouk behaalde in 2019 zijn masterdiploma in de psychologie, afstudeerrichting klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de KU Leuven. Een jaar later behaalde hij een tweede masterdiploma in de psychologie, afstudeerrichting theorie en onderzoek, ook aan de KU Leuven. Al van bij de start van zijn studies raakte Amine geboeid door herstel bij psychopathologie. Tijdens zijn stage kwam hij in aanraking met het thema ‘verslaving’ en ontwikkelde hij een interesse in de manier waarop verschillende hulpbronnen een positieve invloed kunnen hebben op het hersteltraject van personen met een verslaving. Sinds oktober 2021 werkt hij aan het OMER-BE (Outcome Measurement and Evaluation as a Routine practice in alcohol and other drug services in Belgium) onderzoeksproject als onderdeel van zijn doctoraat.

Onderzoeksgroep

Herstel & Verslaving

Vakgroep Orthopedagogiek

Website by COMCOMR
edit afsluiten